Quantcast

Try searching for similar videos!

Hồi Hướng Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ - Thầy Thích Đồng Thành

by
http://www.phatphapungdung.com/ http://tuvientuongvan.com.vn/ http://forum.phatphapungdung.com https://www.facebook.com/tuvientuongvanfanpage

Runtime: 01:04:18

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=7I-TD3LjhEk
Advertisement