Quantcast

Try searching for similar videos!

Đối Tượng Quán Chiếu Về Thân - Thầy Thích Nhất Hạnh

by
http://www.phatphapungdung.com/ http://tuvientuongvan.com.vn/ http://forum.phatphapungdung.com https://www.facebook.com/tuvientuongvanfanpage

Runtime: 01:22:00

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=XBfdpKdHovI
Advertisement